Sığınak Havalandırma Sistemleri

Sığınakların havalandırılması tasarımında, sığınak ortamında korunma süresince bulunacak insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir.

 

 

Bu amaçla, asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir. Solunum için gerekli hava içinde asgari oksijen miktarının %19’dan az, CO 2 miktarının %2’den çok olmaması, kuru termometre sıcaklığın 29 °C’yi aşmaması sağlanmalıdır. Sağlık koşullarının korunması, ortam havasındaki CO 2 miktarının %4 ‘ü aşmaması için ise insanlarda kişi başına en az 500 lt/h solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın tenefüs ettiği hava yaklaşık 0.5 m 3/h (maksi – mum 8….9 m 3/h) olup, solunum sonucu havası ise 35 °C ve %95’lik neme sahip olmakta ve ortalama olarak %17 O 2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir. İnsanlar için diğer biyofiziksel ve fizyolojik veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

SIĞINAKLARIN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerinde Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar;
2.1. Kullanacaklara göre sığınaklar,
2.2. Kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
2.1 Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri
2.1.1. Özel Sığınaklar: Evlerde, resmi ve özel idare, fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerine yapılan sığınaklar.
2.1.2. Genel Sığınaklar: Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, dışarıda bulunan halkın korunması için devlet tarafından yapılan sığınaklar.
2.2 Kullanım Amacına Göre Sığınaklar
2.21. Basınç Sığınakları : Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.
2.2.2. Serpinti Sığınakları: Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı sağlamak için inşa edilen sığınaklardır.

SIĞINAKLARDA HAVALANDIRMA TASARIMINA ESAS KRİTERLER
SIĞINAK KAPASİTESİ NORMAL ORTAM HAVALANDIRMASI KORUMA HAVALANDIRMASI YÜKSEK YANGIN TEHLİKESİ DÜŞÜK YANGIN TEHLİKESİ
50 Kişiliğe kadar 9 m³/h ve EU3 kalite toz filtresi 1.8 m³/h Kum filtre, EU3 toz filtre, aktif karbon filtre EU3 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
51-150 Kişiliğe kadar 3 m³/h ve EU3 kalite toz filtresi 3 m³/h Kum filtre, EU3 toz filtre, aktif karbon filtre EU3 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre
150 Kişilikten büyük 4.5 m³/h ve EU3 kalite toz filtresi 4.5 m³/h Kum filtre, EU3 toz filtre, aktif karbon filtre EU3 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre